Πιστοποιημένα στελέχη
line

Πίνακας Πιστοποιημένων Στελεχών της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Είδος Πιστοποίησης Έτος Πιστοποίησης
1 Αγγελετόπουλος Χαράλαμπος Ασημάκης B1, Α2 2017
2 Βλαχόπουλος Στυλιανός Ευάγγελος B1 2017
3 Κολυδάς Φίλιππος Γεώργιος Β 2017
4 Κουρέτση Ελένη Θωμάς B 2018
5 Πετράκης Νικόλαος Μιλτιάδης Γ 2019
6 Κωνσταντινίδου Ελένη Παναγιώτης Γ 2018

 

Α1: Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
Α2: Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
Β1: Παροχή επενδυτικών συµβουλών σε κινητές αξίες
Β : Παροχή επενδυτικών συµβουλών
Γ: ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου
Δ: Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή εκδότες
ΣΤ1: Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών
ΣΤ2: Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων