Οροι χρησης

Ι. Προοίμιο
1. Η Εταιρία με την επωνυμία «Whitetip Investments Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» με έδρα την Αθήνα, (εφεξής η «Εταιρία») και σκοπό την παροχή οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και όσους άλλους αναλυτικά περιγράφονται στο νομίμως δημοσιευμένο καταστατικό της, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (που εφεξής θα αποκαλείται «Σύμβαση») ανάμεσα στην Εταιρία και Εσάς, που είτε απλώς επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα είτε κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.
Θα πρέπει να διαβάσετε την παρούσα Σύμβαση προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε με αυτήν. Με την πρόσβαση, την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας www……….. (“η Ιστοσελίδα”) και τη χρήση των υπηρεσιών μας συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ρrivacy Policy) και της Αποποίησης Ευθυνών (Disclaimer) καθώς και ό,τι αφορά το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδα, τα γραφικά, τις εικόνες τα σχεδιαγράμματα, τις φωτογραφίες και εν γένει όλα τα αρχεία της παρούσας ιστοσελίδας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, όποτε το κρίνει αναγκαίο, και με την ανάρτηση της τροποποίησης στο παρόν σημείο θεωρείται ότι έχετε ενημερωθεί. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών μας μετά την τροποποίηση των όρων συνιστά αποδοχή των νέων όρων, γι’ αυτό και ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας απαιτείται να ελέγχει προσεκτικά τους παρόντες όρους διαρκώς για ενδεχόμενες αλλαγές σε αυτούς.
2. Εάν κάποιος χρήστης που εισέρχεται στην Ιστοσελίδα έχει οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τους παρόντες όρους χρήσης, μπορεί να απευθύνεται σε εμάς και να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ____________________.

ΙΙ. Disclaimer- Αποποίηση ευθυνών
1. Η Εταιρία απαγορεύει την χρήση του σε άτομα που είναι κάτω των 21 ετών και υπογραμμίζει ότι η χρήση των υπηρεσιών της προσφέρεται μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών.
2. Οι συναλλαγές που προσφέρει η ιστοσελίδα εμπεριέχουν υψηλού βαθμού ρίσκο το οποίο δεν είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Ό,τι παρέχεται στην παρούσα Ιστοσελίδα ως σχόλιο αγοράς, δεν συνιστά συμβουλή ή προτροπή επένδυσης. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για πάσης φύσεως απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών που προέρχεται από την άμεση ή έμμεση χρήση ή επεξεργασία των πληροφοριών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.
3. Παρά το γεγονός ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στη παρούσα δικτυακή πύλη είναι ακριβείς, η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την περίπτωση δημοσίευσης ανακριβούς ή λανθασμένης πληροφορίας.
4. Οι οικονομικές αναφορές που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα είναι απλώς αναφορές και στοιχεία οίκων, τραπεζών, funds, λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και όχι προτάσεις για επενδύσεις και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για άστοχες επενδύσεις που επιλέγησαν από τους επισκέπτες λόγω των αναγραφομένων στις αναφορές αυτές. Συνιστάται να διαβάζετε τους όρους αποποίησης ευθυνών (disclaimer) των ανωτέρω οίκων, τραπεζών κ.λπ.
5. Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται στους επισκέπτες της για την εγκυρότητα των εκτιμήσεων, τυχόν απόψεων, έρευνας, ανάλυσης, τιμών, ειδήσεων ή άλλων πληροφοριών αλλά και γενικών σχολίων της αγοράς. Σχετικά με τις επενδυτικές συμβουλές που παρέχονται, η ευθύνη επιλογής και των συνεπειών της παραμένει στον επισκέπτη-επενδυτή χωρίς η Εταιρία να ευθύνεται για αυτήν.
6. Οι ιδιοκτήτες και οι συνεργάτες της Ιστοσελίδας αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για αποζημίωση σε περίπτωση έμμεσης ή άμεσης απώλειας ή και μελλοντικής ζημίας, απεναντίας, έχουν οι ίδιοι δικαίωμα ποινικής ή αστικής δίωξης προς όποιον δυσφημήσει ή συκοφαντήσει ή παραποιήσει προφορικά ή εγγράφως το όποιας μορφής περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.
7. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά ενημερωτικές. Οποιαδήποτε χρήση τους για παραβίαση της νομοθεσίας απαγορεύεται ρητά.
8. Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα (links), που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι ή οι οποίες ανήκουν σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με εμάς. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίζεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η ιστοσελίδα μας ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τη χρήση αυτών από χρήστες μας καθώς αυτές βρίσκονται εκτός ελέγχου μας. Η υπόδειξη των εν λόγω συνδέσμων δεν συνεπάγεται δήλωση της ιστοσελίδας μας ως προς την αξιοπιστία, ασφάλεια και περιεχόμενο αυτών, των υπηρεσιών και προϊόντων, που παρέχονται μέσω αυτών και η χρήση αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών μας. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησης του χρήστη μας στους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους ή σε σχέση με συναλλαγές με αυτούς, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία.
9. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπές ή σφάλματα ή ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται.

ΙΙΙ. Προστασία προσωπικών δεδομένων και δεδομένων κίνησης
1. Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται η κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κυρίως οι ν. 2472/1997 και ν. 3471/2006.
Για τις έννοιες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την επεξεργασία τους καθώς και τα δεδομένα κίνησης ισχύουν οι ορισμοί του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, ορισμένοι εκ των οποίων επαναλαμβάνονται ενδεικτικά κάτωθι:
i. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.
ii. «Ευαίσθητα δεδομένα»: τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.
iii. «Δεδομένα κίνησης»: τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διαβίβασης μίας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή της χρέωσής της. Στα δεδομένα κίνησης μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός, η διεύθυνση, η ταυτότητα της σύνδεσης ή του τερματικού εξοπλισμού του συνδρομητή ή και χρήστη, οι κωδικοί πρόσβασης, τα δεδομένα θέσης, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και η διάρκεια της επικοινωνίας, ο όγκος των διαβιβασθέντων δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο, τη μορφοποίηση, τη δρομολόγηση της επικοινωνίας καθώς και το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ή στο οποίο καταλήγει η επικοινωνία.
iv. «Δεδομένα θέσης»: τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη μίας διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Η Ιστοσελίδα συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχει ο επισκέπτης εκούσια σε αυτήν και τα οποία ενδεικτικά είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση IP, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.
Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών της και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Η Εταιρία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
3. Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. H Εταιρία και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

IV. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
1. Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. είτε αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας είτε αποτελούν νομίμως χρησιμοποιούμενα σχέδια κ.λπ. Η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας.

V. Ασφάλεια-cookies-links
Για την ασφαλή πλοήγηση στην Ιστοσελίδα μας η Εταιρία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο υιοθετώντας σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς. Όπως η πλειοψηφία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο έτσι και η δική μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε χρήστη πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη, αποθηκεύοντας ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε ήδη κάνει στην Ιστοσελίδα μας, ούτως ώστε αυτές να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεων στην Ιστοσελίδα. Σημειώνουμε ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των χρηστών, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή ο χρήστης/ πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει ήδη αποθηκευμένα cookies, να εμποδίσει την εγκατάσταση νέων cookies ή να ζητήσει την άδεια του χρήστη κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του.

VI. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.